Strona główna Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Serwis hifashion.pl wykorzystuje w swojej działalności zgromadzone i przetworzone dane osobowe. Polityka Prywatności zapewnia wszystkim Użytkownikom dostęp do kompletu informacji niezbędnych, aby podjąć w pełni świadome decyzję o skorzystaniu z usług dostarczanych przez Serwis i ewentualnym przesłaniu w tym celu swoich danych osobowych.
Przeglądając Serwis i komunikując się elektronicznie z jego Administratorem, potwierdzasz i zgadzasz się na przetwarzanie Twoich pośrednich danych osobowych takich jak lokalizacja, numer IP, pliki dziennika, dane o używanej przeglądarce itp. Jeżeli natomiast żądasz od nas określonych usług np. informacji o nowościach, możliwości dodawania własnych treści – poprosimy Cię o wyrażenie zgody na zebranie i wykorzystanie Twoich danych osobowych.
Pamiętaj, że wszystkie podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celach, dla których zostały nam przekazane.

1. Postanowienia ogólne

Administrator Serwisu hifashion.pl szanuje prywatność wszystkich Użytkowników sieci Internet, szczególną wagę przykładając do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu.
Administrator stosuje nowoczesne, starannie dobrane zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, odpowiadające w pełni wymogom stawianym przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i unijnego, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Administrator zabezpiecza dane udostępnione przez Użytkowników przed nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony.
Poniżej Administrator informuje o sposobie gromadzenia, wykorzystywania i zabezpieczania danych, powierzonych mu przez Użytkowników w trakcie korzystania z usług Serwisu.
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wyrażenia pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane im w Regulaminie serwisu, którego niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną i nierozerwalną część.

2. Gromadzenie i ochrona danych

Administrator gromadzi jedynie dane dobrowolnie udostępnione przez Użytkowników, niezbędne do tego, aby zapewnić odpowiedni poziom funkcjonalności i dostępności usług oferowanych w ramach Serwisu.
Administrator gromadzi dane uzyskane od Użytkowników Niezarejestrowanych i Zarejestrowanych w sposób pośredni, poprzez Pliki Cookies, informacje systemowe oraz używane połączenie.
Aby uzyskać status Użytkownika Zarejestrowanego, należy podać w Formularzu Rejestracyjnym swoje dane, w szczególności płeć, imię i nazwisko, kraj pochodzenia, miasto pochodzenia, datę urodzenia, hasło, adres e-mail. Brak tych informacji uniemożliwia, w związku z brakiem odpowiedniej identyfikacji, skorzystanie z niektórych usług oferowanych poprawnie zweryfikowanym Użytkownikom Serwisu. Rejestracja jest również niezbędna do tego, aby wziąć udział w organizowanych przez Administrację Serwisu konkursach, akcjach, promocjach marketingowych lub programach lojalnościowych.
W celu skontaktowania się z Administratorem Serwisu każdy Użytkownik może skorzystać z formularza dostępnego w zakładce „Kontakt”. Aby zidentyfikować nadawcę wiadomości, Administrator wymaga podania zwrotnego adresu e-mail oraz imienia i nazwiska. Dane te są niezbędne do tego, aby Administrator mógł odpowiedzieć na wiadomość Użytkownika.
Administrator podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu ochrony powierzonych przez Użytkowników danych. Każdy z pracowników mający dostęp do takich danych, zobowiązany jest do przestrzegania rygorystycznych zasad dotyczących bezpieczeństwa ich przechowywania. Dodatkowo, z każdym podmiotem zewnętrznym, który mógłby mieć możliwość dostępu do danych Użytkowników, zawierane są specjalne umowy, gwarantujące poufność i bezpieczeństwo powierzonych danych.

3. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych

Dane pośrednie, zbierane zarówno od Użytkowników Niezarejestrowanych i Zarejestrowanych korzystających z Serwisu, są w pełni anonimowe. Informacje te, służące do celów statystycznych, pozwalają na ulepszenie funkcjonalności Serwisu i dostosowanie jego struktury oraz oferowanych usług do potrzeb wszystkich Użytkowników.
Dane bezpośrednie, podane przez Użytkowników w procesie rejestracji są wykorzystywane wyłącznie w celu udostępnienia funkcjonalności Serwisu oraz Celów marketingowych związanych z oferowanymi w ramach Serwisu usługami.
Jeżeli jesteś Zarejestrowanym Użytkownikiem naszego portalu lub zapisałeś się na nasz Newsletter, Twoje dane będą przetwarzane także w celu wysłania do Ciebie naszego Newslettera.
Administrator przeprowadza także wśród Użytkowników ankiety, które polegają na odpowiedzi na postawione w nich pytania. Ankiety te odnoszą się do oferowanych przez Serwis usług, a ich celem jest poznanie opinii Użytkowników m. in. na temat funkcjonalności Serwisu itp. Dane zebrane w ten sposób są przeznaczone głównie do użytku wewnętrznego Serwisu, jednak mogą być także przekazane Podmiotom współpracującym, z zaznaczeniem, że pochodzą od Użytkowników Serwisu. Wypełniając ankietę Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Podmiotom współpracującym celów marketingowych.
Dzięki zebranym danym osobowym, Administrator Serwisu będzie się kontaktował z Użytkownikami w sprawie usług Serwisu, a także w innych, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji przysługujących im praw oraz ciążących na nich obowiązków. Administrator korzysta z następujących form kontaktu:
• wiadomość e-mail,
• wiadomość nadana za pomocą operatora pocztowego,
• rozmowa telefoniczna.

Użytkownicy otrzymują od Administratora wiadomości związane m. in.:
• z funkcjonowaniem Serwisu,
• marketingiem prowadzonym przez Administrację serwisu, a w szczególności informacje o konkursach, promocjach, programie lojalnościowym, produktach oferowanych w Serwisie lub znajdujących się w ofertach handlowych Podmiotów współpracujących itp.

4. Udostępnianie danych

Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, które chcą je wykorzystać wyłącznie w Celach marketingowych.
Administrator oświadcza, że nie uczestniczy w procederze „handlu danymi osobowymi” i jedocześnie potępia takie sposoby pozyskiwania informacji o potencjalnych klientach.
Administrator może przekazywać niektóre dane osobowe Użytkowników wyłącznie w opisanych poniżej sytuacjach.
Administrator zastrzega możliwość przekazywania Podmiotom współpracującym zanonimizowanych informacji o Użytkownikach dla celów statystycznych. Takie dane nie mogą być w żaden sposób powiązane z indywidualnym Użytkownikiem np. w ciągu jednego dnia 100 osób czytało informacje dotyczące jakiegoś opisanego w Serwisie produktu.
Administrator zastrzega sobie możliwość przekazania danych osobowych Użytkowników potencjalnym nabywcom przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzi Serwis, w celu dalszego dostarczania zamówionych przez Użytkowników usług.
Administrator może być również zobowiązany na mocy powszechnie obowiązującego prawa, do udostępnienia wszystkich lub niektórych danych osobowych instytucjom rządowym lub organom ścigania np. na żądanie prokuratury.

5. Dostęp Użytkownika do zgromadzonych danych

Administrator na każde żądanie Użytkownika ma obowiązek udostępnić mu wszelkie przechowywanie informacje, które go dotyczą. Użytkownik ma również prawo do poprawy swoich danych oraz żądania ich częściowego lub całkowitego usunięcia z bazy Serwisu.
Zarejestrowany Użytkownik może zarządzać udostępnionymi przez siebie danymi po zalogowaniu się na konto Użytkownika.
W sprawie dostępu do zgromadzonych danych osobowych oraz jakichkolwiek pytań, należy wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres kontakt@webgym.pl.

6. Odesłania do innych stron internetowych

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do stron Serwisu hifashion.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone na stronach Serwisu przez osoby trzecie i Użytkowników, które umożliwiają bezpośrednie przejście na inne strony internetowe.
Administrator sygnalizuje, że wraz z przejściem na inną stronę internetową należy zapoznać się z obowiązującą na niej Polityką Prywatności.

7. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z zastrzeżeniem, iż żadne modyfikacje nie będą powodowały osłabienia ochrony powierzonych przez Użytkowników danych.
Użytkowników Niezarejestrowanych obowiązuje Polityka Prywatności w aktualnym brzmieniu, dostępna w każdym czasie na stronach Serwisu.

Użytkownicy Zarejestrowani są obowiązani do przestrzegania Polityki Prywatności z chwili rejestracji tj. z chwili wyrażenia zgody na przestrzeganie jej zapisów. W każdym przypadku zmiany treści Polityki Prywatności, Użytkownicy Zarejestrowani zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowani za pomocą wiadomości e-mail o zakresie wprowadzonych zmian. W razie niewyrażenia zgody na proponowane rozwiązania, Użytkownik może zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych, wraz z ich całkowitym usunięciem z bazy danych Administratora.